ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРОФІМЕД» (ліцензія на медичну практику видана наказом МОЗ від 09.11.2017 р. № 1391), в особі директора ПРУДНІКОВА ПАВЛА МИХАЙЛОВИЧА, що діє на підставі Статуту, з однієї сторони та фізична особа, яка звернулася до Виконавця для отримання медичних послуг (надалі іменується “Пацієнт”) з іншої сторони, разом іменовані як “Сторони”, а кожна окремо – “Сторона”, уклали цей договір про нижче наведене.

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Відповідно до ст.ст. 633, 634, 641 Цивільного кодексу України цей Договір є публічним Договором (публічною офертою), що містить всі істотні умови надання Виконавцем медичних послуг та пропонує необмеженому колу фізичних осіб (Пацієнтам) отримати медичні послуги на умовах, визначених цим Договором.

Умови цього Договору встановлюються однаковими для всіх Пацієнтів, крім тих, кому законодавством України надані відповідні пільги в разі їх наявності.

Виконавець  має право відмовитися від укладення цього Договору за неможливості (в тому числі технічної, кадрової, організаційної тощо) надати Пацієнту медичні послуги, виявленні в Пацієнта ознаки алкогольного чи наркотичного сп’яніння, порушення Правил перебування та обслуговування, агресивної поведінки чи інфекційного захворювання, яке загрожує здоров’ю інших осіб, що перебувають у лікувально-діагностичному центрі.

Виконавець підтверджує, що має всі необхідні дозволи на здійснення господарської діяльності з медичної практики, пов’язаної з виконанням цього Договору, і несе відповідальність в разі порушення прав Пацієнта в процесі виконання Договору і реалізації Послуг.

Виконавець надає медичні послуги на підставі ліцензії на медичну практику, виданої наказом Міністерства охорони здоров’я України від 09.11.2017 № 1391.

Перелік дозволених спеціальностей Виконавця:

лікарські: організація і управління охороною здоров’я, акушерство і гінекологія, ультразвукова діагностика, онкохірургія, анестезіологія, онкогінекологія, судинна хірургія, інфекційні хвороби, загальна практика – сімейна медицина, гастроентерологія, неврологія.

спеціальності молодших спеціалістів з медичною освітою: сестринська справа, сестринська справа (операційна).

Договір є обов’язковим для виконання Виконавцем з моменту його оприлюднення на веб-сайті Виконавця.

У разі, якщо законодавством України встановлено норми, які суперечать цьому Договору,перевагу при застосуванні матимуть відповідні норми законодавства України.

АКЦЕПТУВАННЯ ДОГОВОРУ

Договір вважається укладеним без його подальшого підписання з моменту усного або письмового звернення Пацієнта за отриманням медичних послуг чи вчинення інших дій, передбачених Договором, що свідчать про згоду дотримуватися умов Договору (підписання плану лікування, інформованої згоди на діагностику та лікування, початок фактичного користування послугами, оплата рахунку Виконавця тощо), без підписання письмового примірника Сторонами.

Дата першого звернення Пацієнта до Виконавця за згодою Сторін вважається датою укладення цього Договору. Пацієнт вважається ознайомленим з Договором в момент укладання Договору.

Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною дієздатністю, а рівно всіма правами і повноваженнями, необхідними і достатніми для укладання і виконання даного Договору відповідно до його умов.

Укладаючи Договір, Пацієнт автоматично погоджується з повним та безумовним прийняттям положень Договору та всіх можливих додатків до Договору.

Перед початком користування медичними послугами кожний Пацієнт зобов’язаний ознайомитися з умовами цього Договору, тарифами на Послуги, а також Правилами перебування та обслуговування пацієнтів в медичному закладі Виконавця, що розміщені (оприлюднені) в Куточку (папці) споживача (видається на вимогу  Пацієнта).

Всі умови Договору, викладені в цій Публічній оферті, є обов’язковими для Сторін. Якщо Пацієнт не згодний з умовами Договору, він не має права укладати цей Договір.

ТЕРМІНИ, ПОНЯТТЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

В цьому Договорі нижченаведені терміни, поняття і визначення вживаються у такому значенні:

Медична послуга – певна дія або сукупність дій, які здійснюються медичними працівниками в Медичному центрі Виконавця з метою профілактики, діагностики, лікування або реабілітації захворювань, патологій або станів Пацієнта.

Пацієнт – фізична особа, яка звернулася до медичного закладу Виконавця для отримання медичних послуг та уклала з Виконавцем договір про надання таких послуг. У разі, якщо споживачем Послуг є малолітня або недієздатна особа, права та обов’язки, що передбачені цим Договором для Пацієнта, набуває законний представник такої особи.

Медичний центр(далі – Заклад) – заклад охорони здоров’я, створений Виконавцем та розташований за адресою: м. Івано-Франківськ,  вул. Чорноти Курінного, 2, корпус 1.

Веб-сайт Виконавця – веб-сторінка в мережі Інтернет за адресою https://profimed.if.ua, яка є офіційним джерелом інформування Пацієнтів про Виконавця та послуги, що ним надаються.

Лікуючий лікар – лікар Виконавця, який надає медичні послуги Пацієнту в Закладі.

План лікування – обраний лікарем для кожного Пацієнта окремо і погоджений з Пацієнтом комплекс профілактичних, лікувальних, діагностичних, хірургічних, реабілітаційних заходів, медичних маніпуляцій тощо, необхідний для досягнення позитивних результатів лікування захворювання Пацієнта, із зазначенням етапів лікування, переліку медичних втручань, орієнтованих строків лікування та орієнтованої вартості лікування щодо хірургічних втручань в цінах, що діють на день складання плану лікування.

Графік відвідувань – графік призначених медичних послуг, в якому визначається перелік послуг, календарна дата та точний час, коли Пацієнт повинен з’явитися до Закладу для отримання таких послуг, який підписується Пацієнтом та є обов’язковим для виконання останнім.

Інформована згода – згода Пацієнта на медичне втручання, що може оформлюватися у письмовому вигляді, шляхом підписання окремої затвердженої Виконавцем форми або відповідного формулювання у медичній документації (медичній картці тощо).

Правила – Правила перебування та обслуговування пацієнтів в Закладі, затверджені Виконавцем та обов’язкові до виконання Пацієнтом, з якими Пацієнт зобов’язаний ознайомитися до укладення договору.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

Виконавець зобов’язується за дорученням та погодженням Пацієнта надати останньому (чи особі, в інтересах якої укладено цей Договір) одну або декілька платних медичних послуг з Переліку медичних послуг Виконавця,спрямованих на покращення стану здоров’я Пацієнта та відповідно до встановленого діагнозу(далі – Послуги), а Пацієнт зобов’язується прийняти та оплатити Послуги на умовах, визначених цим Договором.

Обсяги, вид, вартість та строки надання Послуг визначаються з урахуванням здоров’я Пацієнта, медичних показань, бажань Пацієнта та технічних можливостей Виконавця.

На підставі проведеного первинного огляду Пацієнта лікуючий лікар встановлює попередній діагноз, визначає методи і можливі варіанти лікування, наслідки лікування та передбачувані результати, ступінь ризику і можливі ускладнення, докладно інформує про це Пацієнта.

За результатами попереднього діагнозу лікар складає План лікування, що визначає узгоджений Сторонами обсяг хірургічних Послуг та їх попередньо орієнтовну вартість. Необхідною умовою виконання Договору є згода Пацієнта із запропонованим Планом лікування, що засвідчується підписом Пацієнта або шляхом фактичного споживання Пацієнтом зазначених у Плані лікування послуг.

Впродовж дії Договору Сторони можуть скласти декілька Планів лікування (в такому випадку умови додаткового Плану лікування будуть доповненням до попереднього Плану лікування) або змінити План лікування.

Пацієнт погоджується, що при необхідності провести додаткове обстеження або отримати консультацію профільного медичного спеціаліста, який відсутній у Виконавця, він зобов’язаний пройти таке обстеження або консультацію в строки, встановлені Виконавцем, оплачуючи ці послуги за тарифами відповідних медичних закладів.

ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ

Послуги надаються в медичному закладі Виконавця відповідно до Правил, з використанням сертифікованого обладнання та дозволених до використання медичних виробів та матеріалів.

Лікуючий лікар призначається Виконавцем за погодженням із Пацієнтом.

Надання Послуг здійснюється відповідно до Інформованої добровільної згоди Пацієнта на проведення діагностики, лікування, операції та знеболення, яка оформлюється у встановленій законодавством України формі та може додатково оформлюватися в формі, визначеній Виконавцем, перед наданням першої Послуги та перед наданням інших Послуг, перелік яких визначається Виконавцем. Сторони погодили, що підписання інформованих згод є необхідною умовою для початку надання Послуг.

Послуги надаються за попереднім записом, який здійснюється за телефоном або при особистому зверненні Пацієнта. Надання Послуг без попереднього запису можливо виключно у випадках відсутності попереднього запису на цей час інших Пацієнтів. Дата та час надання кожної Послуги погоджується Виконавцем та Пацієнтом в усній або письмовій (шляхом підписання графіка відвідувань) формі.

Дату та час надання кожної Послуги може бути змінено з ініціативи Пацієнта до настання строку надання такої Послуги.

У разі запізнення Пацієнт зобов’язаний заздалегідь попередити про це адміністратора Закладу. У разі запізнення, що призвело до зміщення графіку прийому, з Пацієнтом узгоджується інший час візиту.

Дату та час надання кожної Послуги може бути змінено з ініціативи Виконавця у разі:

Якщо стан здоров’я Пацієнта перед початком надання Послуги унеможливлює її надання або значним чином збільшує ризики виникнення ускладнень,загрози життю чи здоров’ю Пацієнта або інших тяжких чи негативних наслідків.

Виникнення обставин непереборної сили, які унеможливлюють надання Послуги Виконавцем.

Виконавець не має права розголошувати третім особам інформацію про хворобу, медичне обстеження, огляд та їх результати, інтимну і сімейну сторони життя Пацієнта, яка стала відома у зв’язку із виконанням цього Договору, крім випадків, передбачених законодавством України.

ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

Вартість Послуг, що надаються за цим Договором, визначається відповідно до їх обсягу та затверджених Виконавцем тарифів на Послуги. Тарифи на Послуги мають юридичну силу угоди про узгоджену ціну.

Попередня вартість Послуг зазначається в Плані лікування та не включає вартість лікування прихованих патологій, які можуть бути виявлені в процесі лікування.

Ціни, вказані в Плані лікування, дійсні протягом строку, зазначеного в Плані лікування. Після спливу цього строку вартість Послуг визначається виходячи з діючих на момент надання Послуги тарифів Виконавця.

Пацієнт оплачує Послуги одним із нижченаведених способів за вибором Пацієнта:

оплата готівкою в касу Виконавця;

оплата за допомогою платіжної картки з використанням платіжного пристрою банку Виконавця;

оплата рахунків Виконавця за безготівковим розрахунком (згідно попередньо заключного договору між Сторонами).

Послуги оплачуються Пацієнтом в день надання Послуги – до надання Послуги або безпосередньо після її надання, в розмірі повної вартості наданої Послуги в конкретне відвідування. Вартість наданих послуг обговорюється з кожним Пацієнтом індивідуально, згідно з визначеного плану лікування усно або письмово.

Якщо сума вартості всіх складових наданих за попередньою оплатою Послуг перевищує внесену Пацієнтом суму попередньої оплати, то різницю Пацієнт повинен погасити не пізніше дня закінчення надання Послуг.

У випадку виникнення розбіжностей в сторону збільшення між орієнтовною вартістю Послуги (частини Послуги) та сумою виставленого Пацієнту рахунку в конкретне відвідування, Пацієнт зобов’язаний оплатити рахунок не пізніше наступного дня після надання Послуги (частини Послуг). В такому випадку Пацієнт обов’язково підписує Акт наданих послуг з переліком наданих Послуг та зазначенням розміру заборгованості Пацієнта за Послуги.

У разі недостатності у Пацієнта грошових коштів для оплати отриманих Послуг заборгованість Пацієнта перед Виконавцем може бути оформлена додатковою угодою про оплату Послуг.

Лікування за страховкою надається за умови попереднього укладання Виконавцем відповідного Договору зі страховою компанією.

Пацієнту може надаватися знижка на вартість Послуги, розмір якої визначається в порядку, встановленому Виконавцем.

Якщо в процесі надання Послуг виникає потреба в їх коригуванні (наданні додаткових послуг або зміні Плану лікування), то відповідному коригуванню піддається і остаточна вартість Послуг за Договором. Такі зміни Сторони узгоджують до моменту надання додаткових або змінених Послуг. Пацієнт має право відмовитися від коригування Послуг та продовжувати отримувати Послуги згідно узгодженого Плану лікування. Якщо така відмова унеможливлює продовження надання Послуг за медичними показаннями, Виконавець має право в односторонньому порядку припинити дію цього Договору, а Пацієнт зобов’язаний оплатити вартість фактично отриманих Послуг. Якщо Пацієнт не заперечує проти зміни або доповнення Плану лікування, то надання Послуг продовжується відповідно до нових умов та з підписанням нового або додаткового Плану лікування.

Якщо з вини Виконавця Послуги надаються не в повному обсязі, вартість ненаданих та сплачених Послуг відшкодовується Пацієнту протягом трьох робочих днів з моменту звернення Пацієнта із відповідною заявою.

У випадку неможливості надання Послуг (частини Послуг) через нез’явлення Пацієнта на прийом до лікаря або на іншу медичну процедуру, відмови Пацієнта від подальшого отримання Послуг, порушення Пацієнтом умов цього Договору та (або) Правил Виконавець повертає Пацієнту сплачену ним суму передоплати з вирахуванням фактично здійснених витрат та витрат з виготовлення (замовлення) для Пацієнта лікувальних конструкцій протягом трьох робочих днів з моменту звернення Пацієнта із відповідною заявою.

Пацієнт не має права відмовитись від оплати погоджених та фактично наданих Послуг.

В усіх випадках, коли вартість наданих Пацієнту Послуг прямо не визначена Планом лікування, в тому числі коли Послуги, визначені в Плані лікування, надані не в повному обсязі, вартість таких Послуг (частини Послуг) визначається відповідно до діючих тарифів Виконавця.

Загальна вартість Послуг за цим Договором визначається сумарною вартістю всіх наданих Пацієнту Послуг.

Умови цього розділу щодо оплати Послуг не поширюється на випадки надання Пацієнтам медичних послуг, які оплачуються страховиками відповідно до договорів добровільного медичного страхування або іншими третіми особами. Будь-які медичні послуги за цим Договором можуть бути сплачені третьою особою на підставі окремого договору між третьою особою та Виконавцем.

ПОРЯДОК ПРИЙМАННЯ ПОСЛУГ

Приймання-передача наданих Послуг здійснюється в усній формі чи на вимогу однієї зі Сторін шляхом оформлення Акту наданих послуг (далі – Акт), який складається Виконавцем в двох примірниках та надається Пацієнту для підписання.

Пацієнт зобов’язаний підписати обидва примірника Акту або надати письмову мотивовану відмову від його підписання.

У разі якщо Пацієнт не надав письмову мотивовану відмову від підписання Акту Послуга вважається належним чином наданою Виконавцем та належним чином прийнятою Пацієнтом.

За наявності письмової мотивованої відмови від підписання Акту Виконавець протягом 10 (десяти) календарних днів розглядає таку відмову та в письмовій формі повідомляє Пацієнта про результати розгляду. У разі обґрунтованості відмови Пацієнта Сторони складають двосторонній рекламаційний акт з переліком необхідних доробок і термінів їхнього виконання.

Якщо Пацієнту надано декілька Послуг, Виконавець має право скласти один Акт, в якому зазначити весь перелік наданих Послуг.

ПРАВА СТОРІН

Пацієнт має право:

Приєднатися до цього Договору на запропонованих Виконавцем умовах.

До моменту замовлення Послуг отримати повну інформацію про медичні послуги, які надаються Виконавцем.

Узгодити з Виконавцем орієнтовану вартість Послуг шляхом підписання Плану лікування.

Отримати Послуги належної якості.

Отримувати достовірну та повну інформацію про стан свого здоров’я, у тому числі ознайомлюватись з відповідними медичними документами, що стосуються його здоров’я, які зберігаються у Виконавця.

Отримувати достовірну та повну інформацію про протипоказання, можливі ускладнення та ризики (в тому числі для життя та здоров’я), прогноз можливого розвитку захворювання при наданні Послуг.

Вибрати метод лікування відповідно до рекомендацій лікуючого лікаря, якщо лікарем визначено кілька варіантів плану лікування, попередньо ознайомившись із результатами обстеження, діагнозом, методами лікування, пов’язаним з ними ризиком, перевагами й недоліками різних планів лікування, можливими ускладненнями.

Вимагати заміни лікуючого лікаря (за наявності у Виконавця інших лікарів відповідної кваліфікації).

При зміні в процесі лікування Плану лікування та попередньої орієнтованої вартості Послуг Пацієнт вправі на свій вибір:

На таємницю про стан свого здоров’я, факт звернення за медичною допомогою, діагноз, а також про відомості, одержані при його медичному обстеженні.

На усунення недоліків наданої Послуги.

Звернутися до Виконавця з пропозиціями, заявами, відгуками тощо щодо наданих Послуг.

Відмовитись від отримання Послуги (частини Послуги) в будь-який момент дії Договору, попередньо сплативши всі фактично надані на момент відмови Послуги.

Виконавець має право:

Вносити зміни до цього Договору, а також до переліку Послуг, змінювати ціну кожної Послуги.

Проводити акції, надавати знижки та додаткові пільги на Послуги.

Отримувати оплату за надані Послуги в порядку, передбаченому цим Договором.

Обробляти персональні дані та іншу інформацію про Пацієнта відповідно до вимог законодавства України про захист персональних даних.

В разі необхідності, за попереднім погодженням з Пацієнтом, вносити зміни в План лікування.

Самостійно визначати і призначати медичних працівників, які надаватимуть Послуги Пацієнту.

У разі виникнення невідкладних станів, непередбачуваних ситуацій чи ускладнень під час проведення медичних втручань – самостійно визначати обсяг всіх необхідних та можливих заходів з їх усунення.

Надати неповну інформацію про стан здоров’я Пацієнта, обмежити можливість його ознайомлення з окремими медичними документами у разі, якщо інформація про хворобу Пацієнта може погіршити стан його здоров’я або зашкодити процесу лікування.

Здійснювати аудіозапис телефонних розмов з Пацієнтом.

Вести фото та/або відео фіксацію процесу надання Послуг та в подальшому використовувати знеособлені результати такої фіксації в рекламних, маркетингових, навчальних та інших цілях, що не суперечать законодавству України.

Перенести візит у випадку непередбаченої відсутності лікаря або за можливості призначити іншого лікаря для проведення лікування за згодою Пацієнта.

В разі запізнення Пацієнта в односторонньому порядку змінити строк надання Послуг або відмінити надання таких Послуг.

Скеровувати Пацієнта до інших профільних медичних спеціалістів, в тому числі до іншого закладу охорони здоров’я, з метою уточнення діагнозу та вибору оптимального плану лікування.

Не починати (або призупинити) надання Послуг у випадках:

Відмовити в будь-який момент у наданні Послуг (за умови, що така відмова не загрожуватиме життю Пацієнта) в наступних випадках:

ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

Пацієнт зобов’язаний:

До укладання Договору ознайомитися з тарифами Виконавця, Правилами.

Вчасно прибути до Закладу в дату та час надання Послуг.

Завчасно повідомляти Заклад про об’єктивну неможливість з’явитися на прийом чи на процедури.

Під час перебування на території Закладу неухильно дотримуватися Правил Виконавця.

До початку надання Послуг повідомити лікуючому лікарю весь перелік лікарських засобів, які застосовує Пацієнт, а також про всі відомі хвороби, вади, алергічні чи специфічні реакції на лікарські засоби і продукти харчування та іншу суттєву інформацію про стан свого здоров’я.

Точно і своєчасно виконувати усні чи письмові приписи і рекомендації лікуючого лікаря, дотримуватися Плану лікування, своєчасно з’являтися на призначені додаткові обстеження, контрольні та профілактичні огляди.

Надавати оригінали чи копії документів, що містять інформацію про стан свого здоров’я, які необхідні Закладу для надання Послуг.

Повідомляти лікуючого лікаря про покращення або погіршення самопочуття, появу або зникнення симптомів та іншу інформацію про зміни стану свого здоров’я протягом строку лікування.

Приймати надані Послуги належної якості та підписувати Акти.

Оплачувати вартість Послуг в порядку та на умовах, визначених цим Договором.

Сплатити вартість непогоджених додаткових Послуг, які було надано Виконавцем з метою уникнення негативних наслідків для життя або здоров’я Пацієнта.

Підписувати інформовані згоди на проведення діагностики, лікування та знеболення, анкети Виконавця.

Дотримуватися правил експлуатації встановлених лікувальних конструкцій, у випадку їх поломки (не залежно від причин цього), виникнення ускладнень – у строк до 24 годин, а за можливості – негайно сповістити про це Виконавця.

Виконавець зобов’язаний:

Провести в узгоджений із Пацієнтом час первинний огляд Пацієнта для встановлення попереднього діагнозу, обсягу необхідного лікування, розрахунку вартості лікування і проінформувати Пацієнта про результати.

За необхідності додаткових методів обстеження з метою встановлення остаточного діагнозу провести їх, а при відсутності можливостей для цього – проінформувати Пацієнта і скерувати його для проходження обстеження до іншого закладу охорони здоров’я або профільного медичного спеціаліста.

Надати Послуги належної якості відповідно до поставленого остаточного діагнозу, Плану лікування і розрахунку вартості, узгоджених Сторонами.

Забезпечити надання Пацієнтові всіх необхідних Послуг, передбачених Договором та узгодженим Планом лікування.

Створити належні і безпечні умови перебування Пацієнта у Закладі.

Забезпечити найбільш безболісні та раціональні методи лікування відповідно до медичних показань.

Інформувати Пацієнта про обставини, що можуть виникнути та привести до збільшення обсягу надання Послуг, про можливі ризики та ускладнення, що можуть виникнути в ході надання Послуг.

При змінах в процесі лікування узгодити з Пацієнтом додатковий або новий План лікування та його орієнтовну вартість.

Надати Пацієнту лікарські призначення та рекомендації після надання Послуги.

На вимогу Пацієнта надавати інформацію про режим роботи Виконавця, умови та порядок надання Послуг.

Після закінчення лікування надати на вимогу Пацієнта виписку з медичної карти, копії результатів обстежень, довідки, цифрові носії за домовленістю тощо.

Дотримуватися абсолютної конфіденційності інформації про стан здоров’я, результати медичних обстежень та оглядів, інтимну та сімейну сторони життя Пацієнта.

Використовувати лікарські засоби та медичні вироби, дозволені для використання в України.

Вести та зберігати медичну документацію і звітність відповідно до вимог законодавства України.

ЯКІСТЬ ПОСЛУГ

Послуги надаються медичними працівниками Закладу, які мають необхідну спеціальну освіту і відповідають єдиним кваліфікаційним вимогам відповідно до законодавства України. Певні види Послуг можуть надаватися різними медичними спеціалістами Виконавця.

Послуги надаються відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я та/або протоколів медичної допомоги, затверджених МОЗ України.

Якість наданих Послуг повинна відповідати вимогам законодавства України.

Послуги повинні бути безпечними для здоров’я Пацієнта.

Контроль якості надання медичної допомоги здійснюється у випадках, в порядку та в строки, що передбачені законодавством України

ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ ПАЦІЄНТА

На виконання Закону України “Про захист персональних даних” Виконавець повідомляє Пацієнта про здійснення обробки його персональних даних під час виконання даного Договору.

Володільцем персональних даних є Виконавець.

Персональні дані збираються з метою охорони здоров’я, встановлення медичного діагнозу, для забезпечення піклування чи лікування або надання медичних послуг (п. 6 ч. 2 ст. 7 Закону України “Про захист персональних даних”).

Склад та зміст персональних даних, що обробляються Виконавцем: 

Пацієнт має такі права у сфері захисту персональних даних:

Персональні дані пацієнтів зберігаються у формі картотек та/або локальних електронних баз даних.

Виконавець зобов’язується забезпечити конфіденційність та безпеку персональних даних Пацієнта під час їх обробки. Працівники Виконавця здійснюють обробку персональних даних Пацієнта виключно у зв’язку з виконанням їхніх професійних обов’язків та зобов’язуються не допускати розголошення персональних даних, які їм були довірені або стали відомі у зв’язку з виконанням професійних, службових та трудових обов’язків.

Виконавець може передавати персональні дані пацієнтів Департаменту охорони здоров’я Івано-Франківської обласної державної адміністрації, органам прокуратури, правоохоронним та судовим органам, органам опіки та піклування, МСЕК, Фонду соціального страхування тощо виключно в обсязі, що є необхідним для реалізації ними своїх повноважень.

Адвокати мають право доступу до персональних даних лише тих пацієнтів, які є їхніми клієнтами, та виключно у випадку надання цими клієнтами згоди на таку передачу. Іншим особам персональні передаються лише за згодою пацієнта або його законного представника (батьки, опікун або піклувальник).Для наукових та статистичних цілей можуть передаватися знеособлені персональні дані, що не дозволяють ідентифікувати особу.

Пацієнт надає згоду на використання Виконавцем наданих ним контактних даних з метою інформування Пацієнта, здійснення зв’язку із Пацієнтом; для надіслання повідомлень медичного, інформаційного та/або рекламного характеру; надсилання повідомлень, текст яких може містити персональну та конфіденційну інформацію про Пацієнта. За письмовою заявою Пацієнта контактні дані останнього виключаються зі списку адресатів для інформаційних та рекламних повідомлень.

КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

Конфіденційною за цим Договором визнається інформація про факт звернення Пацієнта за медичною допомогою, встановлений діагноз, перелік наданих Послуг, а також інша інформація, яка відповідно до чинного законодавства є конфіденційною інформацією (інформацією з обмеженим доступом).

Виконавець бере на себе зобов’язання щодо дотримання конфіденційності інформації, отриманої під час виконання даного Договору.

Виконавець декларує, що зобов’язання щодо конфіденційності, передбачені цим розділом, мають безстроковий характер і зберігають свою чинність після закінчення строку дії цього Договору.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

За невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань Сторони несуть відповідальність згідно з діючим законодавством України та цим Договором.

Пацієнт відповідає за достовірність наданої інформації щодо свого здоров’я, виконання рекомендацій лікаря, своєчасну оплату наданих Послуг.

Виконавець відповідає за якість та безпеку наданих Послуг.

У разі прострочення оплати наданих Послуг Виконавець має право вимагати від Пацієнта сплати пені у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України від суми фактичної заборгованості за кожен день прострочення, а за прострочення понад 30 (тридцять) днів – додатково вимагати від Пацієнта сплати штрафу в розмірі суми заборгованості.

Не є показником неналежної якості наданих Виконавцем Послуг:

Виконавець звільняється від відповідальності за результат наданих Послуг та за шкоду, заподіяну здоров’ю Пацієнта, у випадках:

Пацієнт повідомлений про те, що сучасна медицина не є точною наукою, відтак діагностика та лікування не можуть гарантувати отримання точного і позитивного ефекту. Пацієнт усвідомлює, що в силу обмеженості можливостей сучасної медицини, складності діагностики та лікування окремих захворювань, індивідуальності та унікальності організму кожного пацієнта запропоновані Виконавцем Послуги можуть не принести очікуваного результату або навіть спричинити погіршення здоров’я Пацієнта, виникнення атипових реакцій та ускладнень, які не враховані у галузевих медичних стандартах (протоколах) та не описані в спеціальній літературі.

ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

Цей договір набирає чинності з дня його публічного розміщення і діє до моменту виконання Сторонами своїх зобов’язань за Договором.

Положення щодо конфіденційності, визначені цим Договором, діють безстроково.

ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

Спори і розбіжності, які можуть виникнути при виконанні цього Договору, будуть по можливості вирішуватися шляхом переговорів між Сторонами.

Досудове врегулювання розбіжностей є обов’язковим та передбачає пред’явлення однієї із Сторін претензії, яка розглядається іншою Стороною протягом тридцяти днів.

У разі неможливості вирішення спорів шляхом переговорів, Сторони, після реалізації передбаченої законодавством процедури досудового врегулювання розбіжностей, передають їх на розгляд суду відповідно до чинного законодавства України.

ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ (ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ)

Сторони цього Договору не несуть відповідальності за невиконання або неналежне виконання умов цього Договору, завдані нею збитки (в тому числі за неможливість виконання або затримку виконання взятих на себе зобов’язань), якщо такі є наслідком дії форс-мажорних обставин.

Під форс-мажорними обставинами Сторонами розуміються: стихійні лиха, погодні явища і умови (землетруси, зсуви, повені, шквали, урагани, смерчі, тайфуни, припливи і відливи, зливи і зливові опади, снігопади, град, блискавка, посуха, епідемія, пожежа, загальноприйняті морські ризики, революція, оголошена чи неоголошена війна, військові дії або загроза війни, громадські заворушення, страйки, локаути, блокади, ембарго, саботаж, арешти і ув’язнення, реквізиція суду (в тому числі повітряного), вибухи, виробничі аварії або катастрофи, несправності механізмів, транспортних і вантажних засобів або обладнання, карантинні приписи, зміни в діючих нормах і правилах, введення надзвичайного стану, вимоги та приписи державних органів, мораторій та інші акти і дії органів державної влади, міжнародних установ або організацій, недоступність транспортних або вантажних засобів , неможливість постачальника або виробника товару (не входить в структуру Сторін), а також інші явища, події та обставини, які знаходяться поза контролем Сторони, що не виконує цей Договір), якщо така Сторона не могла і не повинна була передбачити їх настання, а також не могла і не повинна була запобігти або усунути дії або наслідки дій таких обставин за допомогою наявних в її розпорядженні засобів, і при обставинах, які для неї склалися.

Контакти

  1. м. Івано-Франківськ ua, вулиця Чорноти Курінного 2, корпус 1

    1. 099 33 12 135
    2. 068 54 10 380
  2. clinic@profimed.if.ua
Запис